Soragyňyz barmy?Bize jaň ediň:+ 86-18768103560

Hil gözegçilik ulgamy

Hil gözegçilik ulgamy
Gaty berk gözegçilik ulgamy, ajaýyp gözleg we güýçli enjamlar bilen, GDTX global sarp edijileriň özleşdirmek talaplaryny kanagatlandyrmak üçin senagat goldawynyň berk binýadyny berdi.
GTDX elmydama “Şu günki hil ertiriň bazary” diýýär;we eýýäm ISO9001 şahadatnamasyndan geçdi.Mundan başga-da, GDTX dizaýn, önümçilik, gurnama, hyzmat we ş.m. prosesini berk dolandyrdy we gözegçilikde saklady.

Hil gözegçiliginiň esasy nokatlary:
(1) Gözegçilik:
- Hil görkezmeleri, hil maksatlary, "hil gollanmasy" we "prosedura resminamasy"
- Baglanyşykly bölümleriň hil jogapkärçiligi
- Içerki yzygiderli hil barlagy, hiliň ýokarlanmagyny we okuwyny dowam etdiriň
(2) Dolandyryş:
-Market ekspluatasiýasy we şertnama derňewi
- Üpjün edijini bahalandyrmak we saýlamak
- Çig mal barlagy we synag
(3) Önümçilik:
- Gollanma kitaby
- Önümiň kwalifikasiýasy
- Önüm reňk koduny yzarlamak
(4) Beýlekiler:
-Gaplamak we daşamak
- Statistik usul
- Satuwdan soň hyzmat

Hil synagy:
- relatedhli degişli enjamlary sazlamak we dolandyrmak
- Satyn alnan haryt synagy
- Önümçilik prosesi synagy
- Jemleýji synag
-Düzgünli synag we synag

Resminamalara gözegçilik:
- Hil ulgamyny suratlandyrýan "Hil gollanmasy"
- Önümçilik prosedurasyny ugrukdyrmak üçin iş gollanma kitaby
- Hil ulgamyny goldaýan beýleki resminamalar